Infosoft Group | Infosoft Group kërkon të punësojë: Jurist/e
18330
post-template-default,single,single-post,postid-18330,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Infosoft Group kërkon të punësojë: Jurist/e

Infosoft Group kërkon të punësojë: Jurist/e

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale (Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim).

DETYRA DHE PËRGJEGJËSI:

 • Eshtë përgjegjës/e për përmbushjen e detyrimeve ligjore që Shoqëritë e InfoSoft Group kanë ose mund të kenë si rezultat i parashikimeve të dispozitave të legjislacionit në fuqi si dhe të akteve të brendshme të vetë grupit.
 • Këshillim dhe asistencë të përgjithshme, të vazhdueshme, në raport me interpretimin dhe zbatimin e drejtë të kërkesave të ligjit dhe/ose autoriteteve shtetërore nga ana e shoqërive të InfoSoft Group, si dhe këshillimin dhe asistencën më të detajuar (kapilare) lidhur me aspekte të posaçme që mund të kenë sektorë të veçantë.
 • Ka detyrë të përfaqësojë shoqëritë e Infosoft Group përpara autoriteteve administrative dhe, më tej, gjyqësore lidhur me mosmarrëveshjet dhe/ose penalitetet që mund t’u jenë vendosur shoqërive të InfoSoft Group.
 • Asiston në mënyrë të vazhdueshme dhe ad hoc, përfaqësuesit e shoqërive të caktuara të grupit në rastet e negocimit, zbatimit dhe përmbushjes së kontratave me palët e treta pjesëmarrëse në qarkullimin juridiko-civil.
 • Përgatit dhe përditëson dokumentet standarde (model) në lidhje me kontratat (tregtare, si kontratat shitje, sherbimi, konsulence, teknike, NDA, kontrata me furnitore etj. Ndihmon në zgjidhjen e problematikave që lidhen me kontratat ku është e përfshirë kompania,

KËRKESA PËR KANDIDATËT:

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë, Fakulteti i Drejtësisë.
 • Minimalisht 5 vjet eksperiencë pune si jurist/e.
 • Njohuri shumë të mira mbi Legjislacionin për Shoqëritë Tregtare.
 • Njohuri shumë të mira të Kodit Civil.
 • Njohuri shumë të mira të Kodit të Procedurës Civile.
 • Njohuri të Kodit mbi “Procedurat Administrative në RSH”.
 • Njohuri shumë të mira të Kodit të Punës dhe legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë.
 • Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze.
 • Aftësi shumë të mira analitike.
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe aftësi të punës në grup.
 • Aftësi komunikative verbale dhe në shkrimin e materialeve tekniko-administrative.
 • Të jetë në gjendje të përgatisë materiale këshilluese, padi, kundër padi dhe çdo akt tjetër të nevojshëm për ndjekjen e proceseve gjyqësore.

 

 

No Comments

Post A Comment