Infosoft Group | InfoSoft Group është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin Asistent/e Ekzekutiv/e
18208
post-template-default,single,single-post,postid-18208,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

InfoSoft Group është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin Asistent/e Ekzekutiv/e

InfoSoft Group është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin Asistent/e Ekzekutiv/e

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

Kërkesa për kandidatët:

Arsimimi dhe eksperienca

 • Diplomë universitare e nivelit të dytë.
 • Minimalisht 3 vjet eksperiencë e mëparshme në kompani private.
 • Njohuri shumë te mira të gjuhës angleze.
 • Njohuri shumë të mira rreth programeve kompjuterike (word, excel, power point etj.).

Aftësitë

 • Aftësi shumë të mira analitike.
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe për të ndërvepruar me të tjerët.
 • Aftësi shumë të mira komunikimi.
 • Aftësi shumë të mira për të përgatitur në mënyre profesionale dokumente zyrtare.
 • Aftësi dhe qasje proaktive për zgjidhjen e problematikave.
 • Aftësi për të trajtuar në menyrë profesionale informacione sensitive.
 • Aftësi për të punuar nën presion dhe për të menaxhuar situata dinamike gjatë punë

Detyra dhe Përgjegjësi

 • Koordinon punën dhe asiston në aktivitetin e përditshëm të Administratorit të Përgjithshëm të kompanisë.
 • Planifikon dhe organizon mbledhjet e kërkuara nga ana e tij me punonjësit e kompanive të Grupit dhe jashtë saj.
 • Merr pjesë në mbledhje, përgadit relacionet dhe ndjek realizimin e detyrave të posaçme dhënë punonjësve, nxit realizimin në kohë dhe raporton mbi kryerjen e tyre. Identifikon shkaqet e mosrealizimit dhe raporton për to.
 • Ndjek procedurat për udhëtimet e Përgjegjësit, lidhur me rezervimet e nevojshme, si dhe përgaditjet për pjesëmarrjen e tij në aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.
 • Kryen çdo detyrë të posaçme që i ngarkohet dhe raporton në kohë sipas afateve të përcaktuara për përmbushjen e tyre.
 • Koordinon kohën dhe punën mbi organizimin e mbledhjeve të menaxhimit për kompanitë e Infosoft Group (mbledhjet e Asamblesë, Bordeve Drejtuese, Komiteteve etj).
 • Përgatit axhendat dhe siguron materialet shoqëruese sipas çështjeve të rendit të ditës.
 • Mbikëqyr procesin e pergatitjes se materialeve të mbledhjeve dhe i shpërndan në kohë tek pjesëmarrësit.
 • Merr pjesë në mbledhje, mban minutat e takimit, përgatit procesverbalin dhe dokumente të tjera sipas nevojës.
 • Ekzekuton dhe ndjek ecurinë e realizimit të vendimeve dhe detyrave dhe raporton mbi ecurinë e tyre.

 

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht, sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

No Comments

Post A Comment