Infosoft Group | InfoSoft Group është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin Jurist/e
18163
post-template-default,single,single-post,postid-18163,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

InfoSoft Group është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin Jurist/e

InfoSoft Group është në kërkim të kandidatëve të interesuar për postin Jurist/e

Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet e tyre, në adresën e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al. Të dhënat që do të paraqitni do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi.

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Ndjekja e zbatueshmerise se legjislacionit fiskal dhe doganor si dhe zgjidhja e problemeve konkrete ne keto fusha.
 • Hartimi dhe negocimi i kontratave te ndryshme (shitjeje, qeraje etj…)
 • Evidentimi i ndryshimeve ne ligjet e biznesit dhe informimi i departamenteve dhe punonjesve te tjere te interesuar, ne lidhje me keto ndryshime.
 • Pergatitje te prokurave dhe autorizimeve të ndryshme
 • Hartim te shkresave me karakter administrativ drejtuar institucioneve të ndryshme
 • Përgatitja e vendimeve të asamblesë te kompanive të grupit

Kërkesa për kandidatët:

 • Diplome universitare e nivelit te dyte, Fakulteti i Drejtesise
 • Minimalisht 3 vjet eksperience pune si jurist/e
 • Njohje shume e mire e gjuhes angleze
 • Njohuri te Ligjit mbi Shoqerite Tregtare
 • Njohuri te Kodit Civil
 • Njohuri te Kodit te Procedures Civile
 • Njohuri te Kodit mbi “Procedurat Administrative ne R.Sh
 • Njohuri te Kodit te Punes dhe legjsilacionit per sigurine dhe shendetin ne pune
 • Aftesi shume te mira analitike
 • Aftesi shume te mira organizative dhe aftesi te punes ne grup
 • Aftesi komunikative verbale dhe ne shkrimin e materialeve tekniko-administrative

Të dhënat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbeshtetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Me konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikes së Shqipërisë, Ligjit ne fuqi (Nr. 9887 date 10.03.2008) “Per Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore per zbatim.

 

No Comments

Post A Comment