Infosoft Group | Për t’iu bashkuar ekipit tonë në rritje, InfoSoft Group kërkon të punësojë: Specialist/e Finance
18143
post-template-default,single,single-post,postid-18143,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.1,vc_responsive
 

Për t’iu bashkuar ekipit tonë në rritje, InfoSoft Group kërkon të punësojë: Specialist/e Finance

Për t’iu bashkuar ekipit tonë në rritje, InfoSoft Group kërkon të punësojë: Specialist/e Finance

Për të aplikuar ju lutem dërgoni CV-në dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresën e e_mail: humanresources@infosoftgroup.com.al.

Kërkesa për kandidatët:

 • Të ketë mbaruar studimet e larta pranë Fakultetit Ekonomik, Financë – Kontabilitet
 • Të ketë minimalisht 5 vjet eksperiencë pune si punonjës në financë & kontabilitet në kompani private.
 • Të njohë mirë planin kontabël dhe natyrën e regjistrimeve kontabël
 • Të njohë mirë programet financiare
 • Të ketë njohuri mbi legjislacionin tatimor:
 • Ligji për tatimin mbi të ardhurat
 • Ligji për TVSH
 • Ligji për procedurat tatimore
 • Ligji për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit
 • Udhëzimet përkatëse të secilit ligj tatimor
 • Të ketë logjikë shumë të mirë matematikore dhe analitike
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze

Detyra dhe përgjegjësi:

 • Është përgjegjës për menaxhimin financiar të shoqërive të grupit duke përfshirë kreditimin dhe angazhimin e fondeve të lira.
 • Harton politika të kreditimit.
 • Është përgjegjës për optimizimin e pozicionit fiskal të shoqërive.
 • Menaxhon rrezikun kreditor dhe të termave të kreditimit të klientëve/debitorëve.
 • Mbikqyr zbatimin e procedurave dhe rregulloreve për shitjet dhe kreditimin.
 • Bashkëpunon me Zyrën Juridike dhe Departamentin e Shitjeve për ndjekjen e debitorëve problematikë.
 • Kontrollon në mënyrë të pavarur treguesit e performancës me qëllim përllogaritjen e shpërblimeve në përputhje me procedurat operacionale të Shoqërisë në fuqi.
 • Është përgjegjës për rishikimin e termave financiare dhe fiskalë të marrëveshjeve tregtare për shitjet, blerjet dhe marrëveshjeve të bashkëpunimit.
 • Është përgjegjës për përgatitjen e analizave të performancës së linjave të biznesit.
 • Përpilon raporte periodike për qëllime drejtimi.
 • Koordinon me funksionet përgjegjëse përgatitjen e analizave mbështetëse të treguesve kyç të performancës.
 • Është përgjegjës për përmirësimin dhe zhvillimin e raporteve sipas nevojës për informacion të Administratorit të Përgjithshëm dhe Bordit të Drejtuesve.

Të dhenat që do të paraqitni nëpërmjet aplikimit tuaj do të ruhen dhe përpunohen vetëm për qëllime rekrutimi, në mbështetje të legjislacionit në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. Më konkretisht sipas përcaktimeve të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Ligjit në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008) “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe akteve nënligjore për zbatim.

No Comments

Post A Comment